Installering av SSL sertifikat via cPanel


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 15.04.2016 10:05:23

Denne guiden viser hvordan du installerer et SSL sertifikat via cPanel.

Guiden bør kun følges dersom du bestiller SSL sertifikat via ekstern leverandør. Installering av dette gjøres via cPanel på følgende måte:

Steg 1:
Logg deg inn på din cPanel konto og finn frem til SSL/TLS, under fanen "Sikkerhet".

Steg 2:
Klikk deg inn på "Privatnøkler (KEY)".

 1. Velg "Nøkkelstørrelse" - Størrelse på nøkkelen til sertifikatet. Jo større den er, jo vanskeligere er det å knekke den for uvedkommende, men vi anbefaler at du velger 2048-bit.
 2. Legg inn beskrivelse av nøkkelen om ønskelig. Denne vil ikke være synlig andre steder enn i cPanel.
 3. Deretter klikker du "Generate" for å opprette privat nøkkel.

Du får da opp følgende:


Steg 3:
Klikk deg deretter inn på "Forespørsler om sertifikatsignering (CSR)". Du må da oppgi følgende:

 • Nøkkel
  Størrelse på nøkkelen til sertifikatet. Jo større den er, jo vanskeligere er det å knekke den for uvedkommende. Leverandørene krever minimum 2048-bit nøkkel. Større nøkler medfører at det tar lengre tid å kommunisere sikkert, men øker sikkerheten.
 • Domener
  Domenene SSL sertifikatet skal gjelde for. Oppgi flere domener kun dersom du skal bestille multi-domain SSL sertifikat.
 • By
  By som enheten som benytter sertifikatet befinner seg i.
 • Fylke (gjeldende oversettelse av cPanel viser feil tittel her)
  Fylke som enheten som benytter sertifikatet befinner seg i.
 • Land
  Land som enheten som benytter sertifikatet befinner seg i.
 • Firma
  Firmanavn for enheten som benytter sertifikatet. Unngå særnorske tegn da de kan medføre problemer når du bestiller hos leverandør.
 • Bedriftsavdeling (valgfri)
  Firmaets avdeling for enheten som benytter sertifikatet. Unngå særnorske tegn da de kan medføre problemer når du bestiller hos leverandør.
 • E-post (valgfri)
  Epost som du ønsker å godkjenne sertifikatet via. Denne blir som oftest ignorert av leverandør, men vi anbefaler likevel at du oppgir en epost forbundet firmaet.
 • Passord (valgfri)
  Passord brukt for generering av CSR. Ettersom passordet er lagret i CSR i klar tekst bør du ikke oppgi et passord som du ikke ønsker at andre skal vite om.
 • Beskrivelse (valgfri)
  Beskrivelse av CSR for egen del som kun er synlig i cPanel.

Når informasjonen ovenfor er skrevet inn klikker du "Generer"

Du får da opp følgende:


Lagre Encoded CSR da denne må oppgis ved bestilling av SSL sertifikat.

Steg 4:
Bestill SSL sertifikat hos ekstern leverandør med CSR fra steg 3.

Steg 5:
Når du har fått utstedt SSL sertifikatet fra leverandør kan du installere det via cPanel. Du bør nå ha sertifikat i PEM (Privacy Enhanced Mail) format, samt ett eller flere CA (Certificate Authority) sertifikat i PEM format. Eksempel på PEM format:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
Kse2UTCCAfugAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBXMQswCQYDVQQGEwJDTjEL
MAkGA1UECBMCUE4xCzAJBgNVBAcTAkNOMQswCQYDVQQKEwJPTjELMAkGA1UECxMC
VU4xFDASBgNVBAMTC0hlcm9uZyBZYW5nMB4XDTA1MDcxNTIxMTk0N1oXDTA1MDgx
NDIxMTk0N1owVzELMAkGA1UEBhMCQ04xCzAJBgNVBAgTAlBOMQswCQYDVQQHEwJD
TjELMAkGA1UEChMCT04xCzAJBgNVBAsTAlVOMRQwEgYDVQQDEwtIZXJvbmcgWWFu
ZzBcMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA0sAMEgCQQCp5hnG7ogBhtlynpOS21cBewKE/B7j
V14qeyslnr26xZUsSVko36ZnhiaO/zbMOoRcKK9vEcgXke9FuQTWDl3RAgMBAAGj
gbEwga4wHQYDVR0OBBYEFFXI70krXeQDxZgbaCQoR4jUDncEMH8GA1UdIwR4MHaA
FFXI70krXeQDxZgbaCQoR4jUDncEoVukWTBXMQswCQYDVQQGEwJDTjELMAkGA1UE
CBMCUE4xCzAJBgNVBAcTAkNOMQswCQYDVQQKEwJPTjELMAkGA1UECxMCVU4xFDAS
BgNVBAMTC0hlcm9uZyBZYW5nggEAMAwkew03SqQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEE
BQADQQA/ugzBrjjK9jcWnDVfGHlk3icNRq0oV7Ri32z/+HQX67aRfgZu7KWdI+Ju
Wm7DCfrPNGVwFWUQOmsPue9rZCaq
-----END CERTIFICATE-----


Du må gå til "Installer og behandle SSL for området ditt (HTTPS)" for å installere SSL sertifikatet:

 1. Velg domenet du ønsker å installere SSL på
 2. Legg inn sertifikatet i PEM format i CRT-feltet som du har fått fra leverandør
 3. Legg inn Private Key fra steg 2
 4. Legg inn CA sertifikatene i CABUNDLE-feltet som du har fått fra leverandør
 5. Når all informasjon er lagt inn klikker du "Install certificate"

Etter fullført installering vil du finne sertifikatet i oversikten under "Sertifikater".

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi installerer et SSL sertifikat via cPanel.