Installering av SSL sertifikat via cPanel


OPPLEVER DU PROBLEMER MED VÅRE TJENESTER? KJØR DIAGNOSE FØRST FOR Å SPARE DIN OG VÅR TID

Lagt til: 10.03.2014 23:26:29     Sist oppdatert: 11.05.2019 14:51:43

Denne guiden viser hvordan du installerer et SSL sertifikat via cPanel. Guiden krever at man først logger inn i cPanel.

Guiden bør kun følges dersom du bestiller SSL sertifikat via ekstern leverandør. Installering av dette gjøres via cPanel på følgende måte:

Steg 1:
Logg deg inn på din cPanel konto og finn frem til SSL/TLS, under fanen "Sikkerhet".

Finn SSL/TLS i cPanels hjemside

 

Steg 2:
Klikk deg inn på "Privatnøkler (KEY)".

Gå til siden for å generere private key for ditt SSL sertifikat.

 

 1. Velg "Nøkkelstørrelse" - Størrelse på nøkkelen til sertifikatet. Jo større den er, jo vanskeligere er det å knekke den for uvedkommende, men vi anbefaler at du velger 2048-bit.
 2. Legg inn beskrivelse av nøkkelen om ønskelig. Denne vil ikke være synlig andre steder enn i cPanel.
 3. Deretter klikker du "Generate" for å opprette privat nøkkel.

Generer private key for ditt SSL sertifikat via cPanel

 

Du får da opp følgende:

Fullført generering av private key i cPanel


Steg 3:
Klikk deg deretter inn på "Forespørsler om sertifikatsignering (CSR)". Du må da oppgi følgende:

 • Nøkkel
  Størrelse på nøkkelen til sertifikatet. Jo større den er, jo vanskeligere er det å knekke den for uvedkommende. Leverandørene krever minimum 2048-bit nøkkel. Større nøkler medfører at det tar lengre tid å kommunisere sikkert, men øker sikkerheten.
 • Domener
  Domenene SSL sertifikatet skal gjelde for. Oppgi flere domener kun dersom du skal bestille multi-domain SSL sertifikat.
 • By
  By som enheten som benytter sertifikatet befinner seg i.
 • Fylke (gjeldende oversettelse av cPanel viser feil tittel her)
  Fylke som enheten som benytter sertifikatet befinner seg i.
 • Land
  Land som enheten som benytter sertifikatet befinner seg i.
 • Firma
  Firmanavn for enheten som benytter sertifikatet. Unngå særnorske tegn da de kan medføre problemer når du bestiller hos leverandør.
 • Bedriftsavdeling (valgfri)
  Firmaets avdeling for enheten som benytter sertifikatet. Unngå særnorske tegn da de kan medføre problemer når du bestiller hos leverandør.
 • E-post (valgfri)
  Epost som du ønsker å godkjenne sertifikatet via. Denne blir som oftest ignorert av leverandør, men vi anbefaler likevel at du oppgir en epost forbundet firmaet.
 • Passord (valgfri)
  Passord brukt for generering av CSR. Ettersom passordet er lagret i CSR i klar tekst bør du ikke oppgi et passord som du ikke ønsker at andre skal vite om.
 • Beskrivelse (valgfri)
  Beskrivelse av CSR for egen del som kun er synlig i cPanel.

Når informasjonen ovenfor er skrevet inn klikker du "Generer"

Gå til siden for generering av CSR for ditt SSL sertifikat i cPanel

 

Du får da opp følgende:

Fullført generering av CSR i cPanel


Lagre Encoded CSR da denne må oppgis ved bestilling av SSL sertifikat.

Steg 4:
Bestill SSL sertifikat hos ekstern leverandør med CSR fra steg 3.

Steg 5:
Når du har fått utstedt SSL sertifikatet fra leverandør kan du installere det via cPanel. Du bør nå ha sertifikat i PEM (Privacy Enhanced Mail) format, samt ett eller flere CA (Certificate Authority) sertifikat i PEM format. Eksempel på PEM format:

-----BEGIN CERTIFICATE-----
Kse2UTCCAfugAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBXMQswCQYDVQQGEwJDTjEL
MAkGA1UECBMCUE4xCzAJBgNVBAcTAkNOMQswCQYDVQQKEwJPTjELMAkGA1UECxMC
VU4xFDASBgNVBAMTC0hlcm9uZyBZYW5nMB4XDTA1MDcxNTIxMTk0N1oXDTA1MDgx
NDIxMTk0N1owVzELMAkGA1UEBhMCQ04xCzAJBgNVBAgTAlBOMQswCQYDVQQHEwJD
TjELMAkGA1UEChMCT04xCzAJBgNVBAsTAlVOMRQwEgYDVQQDEwtIZXJvbmcgWWFu
ZzBcMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA0sAMEgCQQCp5hnG7ogBhtlynpOS21cBewKE/B7j
V14qeyslnr26xZUsSVko36ZnhiaO/zbMOoRcKK9vEcgXke9FuQTWDl3RAgMBAAGj
gbEwga4wHQYDVR0OBBYEFFXI70krXeQDxZgbaCQoR4jUDncEMH8GA1UdIwR4MHaA
FFXI70krXeQDxZgbaCQoR4jUDncEoVukWTBXMQswCQYDVQQGEwJDTjELMAkGA1UE
CBMCUE4xCzAJBgNVBAcTAkNOMQswCQYDVQQKEwJPTjELMAkGA1UECxMCVU4xFDAS
BgNVBAMTC0hlcm9uZyBZYW5nggEAMAwkew03SqQFMAMBAf8wDQYJKoZIhvcNAQEE
BQADQQA/ugzBrjjK9jcWnDVfGHlk3icNRq0oV7Ri32z/+HQX67aRfgZu7KWdI+Ju
Wm7DCfrPNGVwFWUQOmsPue9rZCaq
-----END CERTIFICATE-----


Du må gå til "Installer og behandle SSL for området ditt (HTTPS)" for å installere SSL sertifikatet:

 1. Velg domenet du ønsker å installere SSL på
 2. Legg inn sertifikatet i PEM format i CRT-feltet som du har fått fra leverandør
 3. Legg inn Private Key fra steg 2
 4. Legg inn CA sertifikatene i CABUNDLE-feltet som du har fått fra leverandør
 5. Når all informasjon er lagt inn klikker du "Install certificate"

Installer SSL sertifikat via cPanel

Etter fullført installering vil du finne sertifikatet i oversikten under "Sertifikater".

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi installerer et SSL sertifikat via cPanel.