Tjenesteavtale

1. FORUTSETNINGER

Tjenesteavtalen inneholder disse vilkårene, den generelle databehandlingsavtalen referert til under punkt 22, samt standard betingelser for det bestilte produkt i følge PRO ISP's nettside for produktet. Avtalen inngås mellom PRO ISP AS (heretter kalt PRO ISP) og juridisk ansvarlig i henhold til bestillingsskjemaet (heretter kalt Bruker).

Bruker aksepterer disse avtalebetingelsene ved å markere boksen "Jeg har lest og aksepterer PRO ISP sin tjenesteavtale". Avtalen er inngått når Bruker har gjennomført bestillingen via PRO ISP sine bestillingssider og mottatt e-post bekreftelse på at PRO ISP har mottatt dette skjemaet.

PRO ISP forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling, forutsatt at et denne retten er benyttet innen 2 - to - dager etter at e-post bekreftelsen er mottatt av Bruker. PRO ISP forbeholder seg også retten til å avvise bestillinger som følge av skrivefeil og feil ved prissetting. Bruker vil da bli informert via e-post og kan velge å akseptere bestillingen med korrekt informasjon/pris eller å kansellere bestillingen.

2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN

PRO ISP tilbyr Bruker muligheten til å lagre elektroniske data på sine servere slik at andre kan få tilgang til denne informasjonen elektronisk via internett via de protokoller og metoder som er tilgjengelig i tjenesten. I tillegg får Bruker muligheten til å sende og motta elektronisk post (e-post) og på andre måter kommunisere elektronisk via internett og PRO ISP sine systemer der Bruker benytter tjeneste hvor dette er inkludert. PRO ISP vil fakturere Bruker for disse tjenestene i henhold til de til enhver tid gjeldende priser for tjenestene.

Bruker må:

Selv stå ansvarlig for at nødvendig utstyr er til stedet, slik som datamaskin og modem, for å koble seg til internett.
Ha tilgang til internett og bekoste eventuelle telefonutgifter eller andre utgifter som måtte påløpe som følge av denne tilkoblingen. Bruker må i tillegg selv også koste eventuelle kostnader for å skaffe seg tilgang til nødvendig programvare.

Når Bruker benytter seg av denne tjenesten forplikter han seg til å:

Registrere riktig, komplett og oppdatert informasjon om seg selv når PRO ISP ber om slik informasjon.
Oppdatere og vedlikeholde slik informasjon slik at den til all tid er oppdatert.

Bruker er forpliktet til løpende å meddele PRO ISP eventuelle endringer i Brukers bostedsadresse og/eller e-postadresse. Manglende meddelelse til PRO ISP om endringer i Brukers bostedsadresse og/eller e-postadresse vil bli ansett som et vesentlig brudd på PRO ISP sine tjenestevilkår, og PRO ISP kan benytte seg av retten til å ekskludere Bruker fra tjenesten og øyeblikkelig si opp alle forhold Bruker har til PRO ISP.

PRO ISP vil ikke under noen omstendigheter utlevere noen av disse opplysningene til tredjepart, med mindre Bruker selv har gitt skriftlig tillatelse til dette eller PRO ISP via rettslig kjennelse blir påtvunget til å utlevere denne informasjonen om Bruker.

Dersom det blir PRO ISP kjent at noe av informasjonen som Bruker har lagt inn er feil eller ukorrekt forbeholder PRO ISP seg retten til å ekskludere Bruker fra tjenesten og øyeblikkelig si opp alle forhold Bruker har til PRO ISP. I slike tilfeller vil ikke eventuelle utestående beløp bli refundert.

3. ENDRING AV VILKÅRENE

PRO ISP forbeholder seg retten til enhver tid å endre vilkårene i dette dokumentet. Dersom en slik endring finner sted skal PRO ISP informere om dette på sine nettsider, samt til kunde via e-post. Kunden plikter til enhver tid å sørge for at PRO ISP har korrekt informasjon om kommunikasjonskanalen til Bruker. Dersom Bruker ikke godtar de nye vilkårene for tjenesten har Bruker muligheten til å avslutte sin bruk av tjenesten der og da.

Dersom Bruker fortsetter å benytte seg av tjenesten betyr dette at: Bruker godkjenner de nye vilkårene for bruk av tjenesten. Bruker forplikter seg til vilkårene som er angitt her for bruk av tjenesten.

4. ENDRING/AVSLUTTING AV TJENESTEN

PRO ISP vil så langt det er mulig bestrebe å holde tjenesten tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. PRO ISP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap kunden måtte ha med bakgrunn i at tjenesten ikke er tilgjengelig. PRO ISP forbeholder seg retten til å avslutte eller endre tjenesten dersom videre drift ikke er forsvarlig.

PRO ISP har ingen forpliktelser overfor tredjepart dersom PRO ISP benytter seg av retten til å endre eller avslutte tjenesten.

5. BRUKERNAVN, PASSORD OG SIKKERHET

Når du blir Bruker av tjenestene fra PRO ISP vil det bli opprettet en brukerkonto med eget brukernavn og passord. Det er Bruker selv som er ansvarlig dersom disse ikke holdes hemmelig. Bruker er dessuten ansvarlig for alt som skjer under Bruker sin brukerkonto.

Bruker forplikter seg til enhver tid å informere PRO ISP dersom Bruker er kjent med uautorisert bruk av Brukers brukerkonto eller andre aktiviteter som utgjør en sikkerhetsmessig risiko.

6. BRUKERS PERSONVERN

Når du blir kunde hos PRO ISP, eller benytter noen av våre tjenester, gir du oss samtidig tilgang til personopplysninger om deg. I vår personvernerklæring kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn og hva de benyttes til. Personvernerklæringen gjelder for alle tjenester som tilbys av PRO ISP og beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, bruk av våre produkter og tjenester og hvordan vi behandler disse.

7. ANSVAR

Bruker forstår og godtar at bruk av tjenesten gjøres på egen risiko. Tjenesten tilbys som den er og når den er tilgjengelig. PRO ISP kan ikke garantere at tjenesten vil tilfredsstille Brukers krav, eller at tjenesten vil være uavbrutt, sikker eller fri for feil.

Bruker forstår og godtar at materiale lastet ned eller opp, eller på annen måte mottatt eller sendt gjennom bruk av tjenesten gjøres på egen risiko og at PRO ISP ikke står ansvarlig for eventuelle feil, ødeleggelser eller datatap som oppstår på Brukers datasystem ved bruk av slikt materiale og/eller data.

PRO ISP tar intet ansvar når det gjelder varer eller tjenester som bestilles eller mottas gjennom denne tjenesten eller eventuelle transaksjoner som gjøres via denne.

Bruker er inneforstått med at PRO ISP ikke godkjenner innholdet av den kommunikasjon Bruker foretar via tjenesten og heller ikke at PRO ISP tar noe som helst ansvar for eventuelle truende, ulovlige eller på annen måte støtende materiell som Bruker får via denne kommunikasjonen. PRO ISP tar heller ikke noe som helst ansvar for brudd på tredjeparts rettigheter eller kriminelle handlinger som eventuelt oppstår ved bruk av denne tjenesten.

Innholdet på Brukers websider må til enhver tid følge norsk lovgivning og PRO ISP kan ikke holdes ansvarlig dersom Bruker ikke overholder dette. PRO ISP forbeholder seg retten til å stenge Brukers konto(er) uten videre beskjed dersom det kommer frem at slikt ikke er tilfelle.

Bruker er inneforstått med og godtar at PRO ISP, dets ansatte, eiere og tilknyttede firmaer, ikke står til rettslig eller økonomisk ansvar for eventuelle rettslige forfølgelser Bruker måtte utsettes for gjennom urettmessig eller ulovlig bruk av tjenesten.

Ingen muntlig eller skriftlig garanti som ikke finnes i dette dokumentet kan gis.

8. VIDERESALG AV TJENESTEN

Bruker kan videreselge tjenester kjøpt av PRO ISP. Før et slikt videreslag kan gjøres må PRO ISP informeres om dette. Det skal i tillegg utstedes en godkjennelse fra PRO ISP på at slikt videresalg godtas. Bruker kan videreselge tjenesten til egne priser. Bruker plikter å betale PRO ISP de til enhver tid gjeldende priser for bestilte tjenester selv om disse videreselges og benyttes av tredje part. Dersom tjenesten ikke betales av Bruker kan PRO ISP stenge tjenesten i henhold til vilkår i punkt 14 i denne avtalen.

9. LAGRING AV INFORMASJON OG ANDRE BEGRENSNINGER

PRO ISP tar intet ansvar for sletting eller andre feil som resulterer i at Brukers meldinger eller data blir borte fra systemet.

PRO ISP har ved sending og mottak av meldinger eller data ikke satt en øvre grense på antall eller mengde av dette, men forbeholder seg retten til å allikevel avgjøre om Bruker sin benyttelse av tjenesten er i samsvar med Vilkår for bruk av tjenesten, og kan utelukke Bruker dersom PRO ISP definerer det slik at Bruker ikke følger det som fastsettes i disse vilkårene. Lagringsmengden og dataoverføringen på de respektive kontoer fremkommer av produktinformasjonen. Overforbruk vil bli fakturert etter egen avgift. Andre begrensinger for de respektive kontoer kan forekomme.

10. BRUKERS BENYTTELSE AV TJENESTEN

Bruker er ene og alene ansvarlig for innholdet i hans eller hennes meldinger og informasjon sendt gjennom tjenesten. Bruker sin benyttelse av denne tjenesten underlegges alle lokale, statlige og internasjonale lover og regler.

Bruker forstår og godtar:

Å ikke benytte tjenesten til kriminelle handlinger.
Å ikke avbryte, ødelegge eller sabotere PRO ISP sin tjeneste eller nettverk i forbindelse med tjenesten.
Å forholde seg korrekt i forhold til alle tilknyttede nettverks regler og prosedyrer.

Tjenesten benytter Internett for sending og mottagelse av meldinger og informasjon. Brukers benyttelse av tjenesten er derfor underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for Internett. Bruker vil ikke benytte tjenesten til kjedebrev, "spam"-e-post eller andre distribusjonslister til personer som ikke har gitt spesifikk informasjon om at de ønsker å inkluderes i slike tjenester. Bruker vil ikke benytte tjenesten til å lagre ulovlig materiell.

Bruker forstår og godtar å ikke sende eller publisere ulovlige, trakasserende, obskøne, truende, vulgære eller på annen måte støtende materiale i noen form. Dessuten å ikke sende og publisere materiale som oppfordrer til oppførsel som bryter med norske eller internasjonale lover og regler. Forsøk på å tilegne seg tilgang til andre selskapers datasystemer er ikke tillatt.

Bruker må ikke under noen omstendigheter foreta handlinger og transmisjoner som vil kunne utgjøre en uforholdsmessig stor byrde på PRO ISP sine servere og teknisk infrastruktur.

PRO ISP forbeholder seg retten til å fjerne innhold som zip, MP3, jpg og liknende på webhotell såfremt disse belaster serverne i urimelig grad. Hensikten med PRO ISP sine webhotell er ikke å fungere som ekstern harddisk for lagring av større mengder filer til fri nedlastning eller visning, men derimot en fremvisnings- og/eller salgsplass for fysiske og juridiske personer.

Bruker skal ikke ødelegge eller bryte inn i andre brukeres benyttelse eller glede av å bruke tjenesten.

11. FRI TRAFIKK

PRO ISP har i utgangspunktet fri trafikk på alle webhotell, men i tilfelle av grov utnyttelse, forbeholder PRO ISP seg retten til å oppheve Brukers abonnenment eller å sette begrensninger på Brukers trafikk. Grov utnyttelse kan eksempelvis være overtredelse av reglene i punkt 10, samtidig med at denne overtredelsen forårsaker et uforholdsmessig stort trafikkforbruk.

12. AVSLUTNING AV TJENESTEN

Et abonnement løper i 12 måneder ad gangen (en "abonnementsperiode"), med mindre annet er spesifisert, og kan til enhver tid sies opp av Bruker med minimum 1 - en - måneds varsel inntil utløpet av en abonnementsperiode. F.eks. hvis Bruker har tegnet et abonnement den 1. januar 2005 gjelder abonnementet til 31. desember 2005. Hvis Kunden ikke ønsker å fortsette abonnementet for det følgende år (2006) skal abonnementet sies opp senest 30. november 2005. Denne avslutningen må gjøres via PRO ISP sin websider (www.proisp.no). Tjenesten er et løpende abonnement som løper fram til oppsigelse er mottatt fra Bruker.

PRO ISP holdes ikke ansvarlig overfor tredjepart dersom tjenesten avsluttes.

Dersom Bruker skulle være eller bli misfornøyd med tjenesten eller reglene i dette dokumentet skal han forholde seg på følgende måte: Øyeblikkelig slutte å bruke tjenesten. Avslutte sin brukerkonto. Informere PRO ISP om avslutningen.

PRO ISP forplikter seg ikke til å varsle Bruker om at forholdet blir/er avsluttet hvis ikke alternativ kontaktform over internett eller brev post (f.eks. alternativ e-post adresse) er oppgitt i brukerens personlige opplysninger.

Ved avslutning av brukerkontoen vil Brukers rettigheter til bruk av tjenesten forsvinne. Bruker har ingen rett til og PRO ISP har intet ansvar for å videresende uleste eller ikke sendte meldinger og informasjon til Bruker eller tredjepart.

13. BESKJEDER TIL ELLER FRA PRO ISP

Alle beskjeder til eller fra PRO ISP skal foregå skriftlig, via e-post, via PRO ISP sine kundesider (www.proisp.no) eller normal postgang. PRO ISP kan sende ut meldinger via tjenesten dersom PRO ISP mener dette er nødvendig for å informere Bruker om endringer i vilkår for bruk av tjenesten eller andre temaer av viktighet for tjenesten og dens brukere. Bruker kan dersom ønskelig motta driftsmeldinger fra PRO ISP gjennom valgt kommunikasjonskanal.

14. SIKKERHETSKOPIERING AV DATA

Bruker forstår og godtar at PRO ISP ikke er ansvarlig for tap av data som følger av at tjenesten skulle bli avbrutt eller på andre måter ødelagt. Bruker er selv ansvarlig for å ha sikkerhetskopi av data lagret på PRO ISP sine servere.

15. BETALING

Bruker godtar å til enhver tid betale de gjeldende avgiftene fastsatt for tjenesten. PRO ISP vil forhåndsfakturere Bruker for bruk av tjenesten 1 - en - måned før ny periode av produktet/tjenesten starter. Bruker gis 14 dagers betalingsbetingelse, dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Bruker er inneforstått med at produkter/tjenester ikke bestilles eller fornyes hos tredjepart før Bruker har betalt faktura. Dette inkluderer, men begrenses ikke til, domenenavn, SSL sertifikat, lisenser og liknende. PRO ISP er ikke ansvarlig for Brukers tap av domener eller andre tap som skjer grunnet betaling etter forfall.

Ved forsinket betaling vil Bruker motta purring fra oss 7 dager etter fakturaens forfall via e-post. Dersom betaling ikke er mottatt 14 dager etter fakturaens forfall, er Bruker inneforstått med at produktet/tjenesten kan bli suspendert. Dersom betaling ikke er mottatt mer enn 30 dager etter fakturaens forfall, er Bruker inneforstått med at produktet/tjenesten kan bli slettet.

Ved forsinket betaling påløper renter etter forsinkelsesrenteloven. PRO ISP sin anledning til å ilegge purregebyrer reguleres av inkassoloven og forskrift til inkassoloven (inkassoforskriften). PRO ISP forbeholder seg retten til å overdra fordringen til tredjepart.

Dersom Bruker ønsker å benytte seg av 30-dagers tilbakebetalings garantien, må Bruker gi beskjed til PRO ISP innen 30 dager fra bestillingen ble gjort.

PRO ISP pålegger seg å sende ut faktura via e-post til e-postadresse angitt av bruker 1 - en - måned før ny periode av produktet/tjenesten starter. Dersom Bruker har valgt å motta faktura som EHF, eFaktura eller brevpost vil faktura også bli sendt via disse metodene. Bruker er inneforstått med at faktura via brevpost påløper ett ekstra gebyr. PRO ISP sender purring, inkassovarsel og inkassokrav via e-post. PRO ISP er ikke ansvarlig for at Bruker mottar e-postene som blir sendt.

Bruker kan betale for tjenesten ved hjelp av bankoverføring, kredittkort, PayPal eller andre betalingsmetoder som måtte være tilgjengelig for Bruker i det landet Bruker befinner seg i eller betaler fra. Alle tilgjengelige betalingsmetoder er til enhver tid oppgitt her:
https://www.proisp.no/oss/hvordan-betaler-jeg/

Bruker skal stå for betalingsomkostningene i alle banker dersom bankoverføring foretas fra utenfor Norge.

16. ANGRERETT

Ved benyttelse av angrerett tilbaketrekker PRO ISP rettighetene til å benytte seg av tjenesten og Bruker vil få refundert betalt beløp, med unntak av det som fremgår av punktene under og eventuelt gjeldende rettsregler på området.

Angreretten gjelder i 30 dager fra bestillingstidspunktet. Tjenesten er levert når registrering av domenet er foretatt ved domenets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt selv om 30 dagers fristen for angrerett ikke er utløpt. Dersom PRO ISP mottar avbestilling før domenet er registrert og innen utløp av angrefristen vil Bruker uavkortet få refundert sin betaling.

Ved bruk av angreretten kan dette fremstilles skriftlig via brevpost eller elektronisk via e-post dersom PRO ISP godkjenner refusjonen på denne måten.

17. STENGING

Dersom ett eller flere av punktene i denne avtalen misligholdes vil tjenesten bli midlertidig stengt frem til forholdet er rettet opp. Dersom forholdet ikke er rettet opp innen rimelig tid vil tjenesten permanent stenges. En stenging blir å anse som en oppsigelse slik at Brukerens betalingsforpliktelser gjelder til datoen stengingen utføres.

18. RETTIGHETER TIL INNHOLD
Bruker forstår og godtar at alt innhold på sidene til PRO ISP og våre annonsører tilhører det enkelte firma og all bruk av dette materialet må godkjennes av disse. Det betyr at Bruker ikke kan kopiere, reprodusere, distribuere eller lage relaterte arbeider ut fra innhold funnet på disse sidene uten skriftlig godkjennelse fra det enkelte firma.

Alle varemerker er copyright beskyttet av sine respektive eiere og alle rettigheter forbeholdes.

19. FORCE MAJEURE

Dersom gjennomføring av Avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, strømbrudd, jordskjelv, flom, krigshandlinger, terrorhandlinger samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure. PRO ISP forbeholder seg retten til å terminere Avtalen dersom forholdet vedvarer i mer enn 30 (tretti) dager.

20. LISENSIERING FOR VIRTUELLE SERVERE

Microsoft kan via sine revisjonspartnere kreve tilgang til virtuelle servere for å verifisere at all programvare fra Microsoft har blitt lisensiert korrekt. Bruker plikter å samarbeide for å sørge for at en slik revisjon kan utføres slik Microsoft krever.

Bruker er inneforstått med at all programvare fra Microsoft må lisensieres via PRO ISP. Bruker er selv ansvarlig for at all programvare som benyttes på serveren er korrekt lisensiert. Dersom PRO ISP skulle bli stilt økonomisk ansvarlig overfor rettighetshaver for ulovlig bruk av programvare, eller ikke-lisensiert programvare, vil Bruker være ansvarlig for PRO ISPs tap.

21. LOVER

Punktenes titler i dette dokumentet er kun til hjelp og skal ikke tillegges juridisk betydning.

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Partene vedtar Stavanger tingrett som verneting.

Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, kan PRO ISP kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene.

22. DATABEHANDLERAVTALE

I henhold til personopplysningslovens § 13, jf. § 15, personopplysningsforskriftens kap. 2, og EUs personvernforordning (GDPR) har vi utarbeidet en Databehandleravtale. Databehandler er PRO ISP AS og Bruker er Behandlingsansvarlig.

Databehandlingsavtalen er å anse som et bilag til denne tjenesteavtalen, og aksepteres i sin helhet ved avtaleinngåelse.